Ποιοι είμαστε

Το Κέντρο Αναφοράς για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση του ΙΤΕ λειτουργεί υπό την ηγεσία του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Την ομάδα συντονισμού αποτελούν η Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια στο εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής και συντονίστρια του Κέντρου, ο κ. Δημήτριος Κατεχάκης, Επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, ο κ. Ιωσήφ Κληρονόμος, Μέλος του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή, και η Δρ. Μαρία Μακριδάκη, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Ομάδα Συντονισμού Κέντρου Αναφοράς ΙΤΕ: κ. Δημήτριος Κατεχάκης, Δρ. Μαρία Μακριδάκη, Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη (Συντονίστρια), κ. Ιωσήφ Κληρονόμος
Ομάδα Συντονισμού Κέντρου Αναφοράς ΙΤΕ: Απο αριστερά κ. Δημήτριος Κατεχάκης, Δρ. Μαρία Μακριδάκη, Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη (Συντονίστρια), κ. Ιωσήφ Κληρονόμος

Ομάδα συντονισμού Κέντρου Αναφοράς ΙΤΕ

Συντονίστρια
Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη,
Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας
Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Email: kouroub@ics.forth.gr
Τηλέφωνο: 2810 391680

Δημήτριος Κατεχάκης
Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας
Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
E-mail: katehaki@ics.forth.gr
Τηλέφωνο: 2810 391589

Ιωσήφ Κληρονόμος
Eργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή
Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
E-mail: iosif@ics.forth.gr
Τηλέφωνο: 2810 391592

Δρ. Μαρία Μακριδάκη
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
E-mail: makridaki@praxinetwork.gr
Τηλέφωνο: 2810 391966


Εργαστήριο Βιοϊατρικής Πληροφορικής

Οι ερευνητικές δράσεις του εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής (ΕΥΒΙ) στρέφονται γύρω από την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων στην ευρύτερη περιοχή της εξατομικευμένης, προγνωστικής, προληπτικής ιατρικής.

Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας

Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας , το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη και αξιοποίηση λογισμικού για το χώρο της Υγείας,  παρέχει ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Διαθέτει το σύνολο προϊόντων και εφαρμογών λογισμικού “Integrated Care Solutions” (ICS), το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

 • Διαχείριση Ασθενή εντός μίας μονάδας υγείας,
 • Ιατρικές και Νοσηλευτικές Εφαρμογές,
 • Ολοκληρωμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,
 • Διαχείριση και Αρχειοθέτηση Ιατρικής Εικόνας,
 • Προ-νοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική,
 • τον Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας,
 • Πρόνοια,
 • Αυτοδιαχείριση του Πολίτη.

Το προσωπικό του Κέντρου διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, καθώς και άριστη γνώση του χώρου.

Η πολύχρονη και εξειδικευμένη ενασχόλησή του με το χώρο της υγείας και η ενεργός συμμετοχή του στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, καθιστούν το «Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας» τον ιδανικό συνεργάτη για την ανάπτυξη κάθε είδους λογισμικού, απλού ή εξειδικευμένου, αυτόνομου ή ολοκληρωμένου, καθώς  και την παροχή συναφών υπηρεσιών για το χώρο της υγείας.


Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή

Το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή, το οποίο ιδρύθηκε το 1989, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας με κορυφαίες ερευνητικές δραστηριότητες παγκοσμίως, με βάση τις αρχές της Καθολικής Πρόσβασης που πρότεινε και επεξεργάστηκε την έννοια της Κοινωνίας της Πληροφορίας για Όλους. Το Εργαστήριο ηγείται του προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης (Ambient Intelligence)  του Ινστιτούτου, μιας ερευνητικής πλατφόρμας για το σχεδιασμό έξυπνων περιβαλλόντων με γνώμονα τον άνθρωπο και την ανάπτυξη τεχνολογιών και την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους τόσο στο επίπεδο του ατόμου όσο και στην κοινωνία. Το Εργαστήριο λειτουργεί:

 • Το Κέντρο Καθολικής Πρόσβασης και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (CUA & AT). Ο κύριος στόχος του Κέντρου είναι η υποστήριξη της ισότιμης συμμετοχής και της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες και άλλων ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία της πληροφορίας, με το σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών προσβάσιμων και εύχρηστων από τον ευρύτερο δυνατό πληθυσμό τελικών χρηστών. Οι δραστηριότητές του Κέντρου περιλαμβάνουν μελέτες σχετικά με την ηλεκτρονική ένταξη, καθώς και πρακτικές βιομηχανικού σχεδιασμού, αξιολόγηση χρηστών, οδηγίες προσβασιμότητας και πολιτικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Το Κέντρο Αλληλεπίδρασης σε περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης (CIAIE). Ο κύριος στόχος του Κέντρου είναι να μελετήσει τις τεχνολογίες Διάχυτης Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) και την εφαρμογή τους σε έξυπνα περιβάλλοντα, ακολουθώντας μια προσέγγιση σχεδίασης που έχει ως επίκεντρο τον χρήστη. Επιπρόσθετα, το Κέντρο στοχεύει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των τεχνολογιών αυτών στο άτομο και την κοινωνία στο σύνολό της, καθώς και να αναδείξει τις δυνατότητες και τα οφέλη αυτών των τεχνολογιών για σε διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, με 30 χρόνια εμπειρίας και παρουσία σε 5 πόλεις, αποτελεί εθνική υποδομή για την υποστήριξη της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αποστολή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών:

 • Συνδέοντας την έρευνα με τη βιομηχανία
 • Προωθώντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
 • Υποστηρίζοντας τη διεθνή συνεργασία

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε εταιρείες, ιδρύματα, και οργανισμούς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο:

 • Διεθνοποίηση μέσω εκτενούς δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό
 • Πληροφόρηση, συμβουλευτική και υποστήριξη για εύρεση χρηματοδότησης
 • Συμβουλευτική σε θέματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας, όπως η προστασία και αποτίμηση της διανοητικής ιδιοκτησίας, η βιώσιμη ανάπτυξη και εξοικονόμηση πόρων, η δυνατότητα ψηφιακού μετασχηματισμού, κ.ά.
 • Προώθηση ελληνικών τεχνολογιών και καινοτόμων προϊόντων στο εξωτερικό και εντοπισμό εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων για τις ανάγκες ελληνικών επιχειρήσεων
 • Εξειδικευμένη συμβουλευτική για την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και απασχολεί περισσότερα από 30 στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης από διαφορετικά backgrounds.