Ομάδες δράσης

Οι ομάδες δράσης του EIP – AHA είναι κοινότητες εταίρων που έχουν δεσμευτεί να εργαστούν σε συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με την ενεργό και υγιή γήρανση. Αυτό το κάνουν μοιράζοντας τις γνώσεις και τις γνώσεις τους με τους συναδέλφους τους, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία της εθνικής και τοπικής εμπειρίας τους και εντοπίζοντας τα κενά που πρέπει να εκπληρωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι έξι ομάδες δράσης περιλαμβάνουν ενδιαφερόμενους φορείς, από ακαδημαϊκούς έως δημόσιες αρχές, μεγάλες βιομηχανίες και ΜΜΕ, οργανισμούς υγείας και φροντίδας, επενδυτές και καινοτόμους, τελικούς χρήστες και ενώσεις ασθενών. Καλύπτουν το τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ομάδες εργάζονται βάσει συνεκτικών σχεδίων δράσης που προσδιορίζουν προτεραιότητες, στόχους και κοινές δραστηριότητες εντός του πεδίου εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου εφαρμογής της ΕΕΠ. Είναι ανεξάρτητοι και αυτοδιοικούμενοι από μια ομάδα μελών συντονιστή.