Κατηγορίες
Ενημέρωση

Χρυσό Βραβείο για την πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ να αναδειχθεί η Κρήτη κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση

15/10/2020


Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Εθνική / Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την Υγεία, έλαβε το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ για τη δημιουργία Κέντρου Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση, κατά τη διάρκεια της απονομής των Healthcare Business Awards 2020.

Το Κέντρο Αναφοράς του ΙΤΕ στοχεύει στη συνένωση των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγιούς και ενεργούς γήρανσης σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας που αποτελείται από τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή/ ερευνητική κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις) και την κοινωνία των πολιτών (σύλλογοι ασθενών, κοινωνικοί φορείς). Επικεντρώνει τη δράση του σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση όπως ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, προώθηση της καινοτομίας, και έρευνα αιχμής, δημιουργώντας συνθήκες και δυνατότητες που υπερβαίνουν τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να πετύχει μεμονωμένα ένας φορέας από μόνος του, με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αφορά την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης και το Κέντρο Αναφοράς αποτελεί τον φορέα συντονιστή του οικοσυστήματος. 

Η στρατηγική υλοποίησης του Κέντρου Αναφοράς εστιάζει στην βιώσιμη ανάπτυξη της καινοτομίας για την αντιμετώπιση της γήρανσης και την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης σε τρεις τομείς: έρευνα αιχμής, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, και εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη και την έγκαιρη  διάγνωση. Στρατηγικοί στόχοι του Κέντρου Αναφοράς:

  • Ανάδειξη πρωτοπόρων δράσεων όπως το δίκτυο ιατρικής ακριβείας για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα που συντονίζει το ΙΤΕ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τα δίκτυα ιατρικής ακριβείας για καρδιολογία και ογκολογία.
  • Ανάπτυξη καινοτόμων, φιλικών, εξατομικευμένων εργαλείων ηλ-Υγείας,  ακολουθώντας διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, για τη στήριξη αποτελεσματικών και βιώσιμων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για όλους.
  • Δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών για τη βιώσιμη διαλειτουργικότητα της ηλ-Υγείας, τη στήριξη της λήψης αποφάσεων και τη συνέχεια στη περίθαλψη.
  • Μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης στο σημείο της φροντίδας, στους πολίτες και στον διεθνή διεπιστημονικό χώρο.
  • Συνεργασία για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών κόμβων και μηχανισμών για τη διασύνδεση και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την αριστεία στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και κλιμάκωση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και πρακτικών που υλοποιούνται διαχρονικά στην περιφέρεια Κρήτης για την κατανόηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας στους ηλικιωμένους, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μεταφοράς γνώσης για άλλες περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη.