Στόχοι

Στόχοι του Κέντρου Αναφοράς:

• Δημιουργία οικοσυστήματος βασισμένου στο μοντέλο της «τετραπλής έλικας» καινοτομίας

• Ανάδειξη καινοτόμων δράσεων για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων

• Μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας από την έρευνα αιχμής στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της υγείας

Τα Κέντρα Αναφοράς είναι εμπνευσμένα οικοσυστήματα που παρέχουν δημιουργικές και εφαρμόσιμες λύσεις για τη βελτίωση της ζωής και της υγείας των ηλικιωμένων και ολόκληρης της κοινωνίας. Επικεντρώνονται σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση και προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες με θετικό αντίκτυπο στον τομέα αυτόν, π.χ. ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες, δράσεις προαγωγής υγείας και προώθησης της καινοτομίας, κλπ. Με τον τρόπο αυτό συμβάλουν σε μία ολοκληρωμένη και καινοτόμο προσέγγιση για την ενεργό και υγιή γήρανση καθώς και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μεταφοράς γνώσης για άλλες περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη.

Η στρατηγική υλοποίησης του Κέντρου Αναφοράς εστιάζει στην βιώσιμη ανάπτυξη της καινοτομίας για την αντιμετώπιση της γήρανσης και την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης σε τρεις τομείς: 1) έρευνα αιχμής, 2) ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, και 3) εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη και την έγκαιρη  διάγνωση. Στρατηγικοί στόχοι του Κέντρου Αναφοράς:

  • Ανάδειξη πρωτοπόρων δράσεων όπως το δίκτυο ιατρικής ακριβείας για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα που συντονίζει το ΙΤΕ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τα δίκτυα ιατρικής ακριβείας για καρδιολογία και ογκολογία.
  • Ανάπτυξη καινοτόμων, φιλικών, εξατομικευμένων εργαλείων ηλ-Υγείας,  ακολουθώντας διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, για τη στήριξη αποτελεσματικών και βιώσιμων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για όλους.
  • Δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών για τη βιώσιμη διαλειτουργικότητα της ηλ-Υγείας, τη στήριξη της λήψης αποφάσεων και τη συνέχεια στη περίθαλψη.
  • Μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης στο σημείο της φροντίδας, στους πολίτες και στον διεθνή διεπιστημονικό χώρο
  • Συνεργασία για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών κόμβων και μηχανισμών για τη διασύνδεση και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Η πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ να αναδειχθεί η Κρήτη κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση έλαβε το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Εθνική / Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την Υγεία, κατά τη διάρκεια της απονομής των Healthcare Business Awards 2020.

Φωτογραφία του Χρυσού Βραβείου για την κατηγορία Εθνική/Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την Υγεία - Healthcare Business Awards 2020