Κέντρο Αναφοράς «4 αστέρων» για τη Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση

Το Κέντρο Αναφοράς για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση του ΙΤΕ στοχεύει στη συνένωση των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγιούς και ενεργούς γήρανσης σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας που αποτελείται από τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή/ ερευνητική κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις) και την κοινωνία των πολιτών (σύλλογοι ασθενών, κοινωνικοί φορείς) με βάση το μοντέλο της “τετραπλής έλικας” καινοτομίας. Επικεντρώνει τη δράση του σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση όπως ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, προώθηση της καινοτομίας, και έρευνα αιχμής, δημιουργώντας συνθήκες και δυνατότητες που υπερβαίνουν τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να πετύχει μεμονωμένα ένας φορέας από μόνος του, με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αφορά την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης και το Κέντρο Αναφοράς αποτελεί τον φορέα συντονιστή του οικοσυστήματος. 

Αφορά το ευρύτερο οικοσύστημα στη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, και του Δήμου Ηρακλείου. Το Κέντρο Αναφοράς υπό την ηγεσία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing), τη διάκριση «Κέντρο Αναφοράς τεσσάρων αστέρων» (4* Reference Site), την υψηλότερη κατάταξη που μπορεί να λάβει ένα κέντρο αναφοράς, για την καινοτομία σε δράσεις που σχετίζονται με την Ενεργό και Υγιή Γήρανση.

Η διάκριση αφορά την αριστεία στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και κλιμάκωση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και πρακτικών και για την ενεργό και υγιή γήρανση. Οι δράσεις που υλοποιούνται από τη συμμαχία στην Περιφέρεια Κρήτης είναι ευθυγραμμισμένες με τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση  καθώς και με τις νέες στρατηγικές εξελίξεις για τη ψηφιακή μεταρρύθμιση της υγείας και της περίθαλψης στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά (Digital Single Market).